GGS31 - General Guisan-Strasse 31 - CH-8400 Winterthur

...is dodelijk (hc/punk, nürnberg)
https://isdodelijk.bandcamp.com/

kommando 5. juli (anarcho punk, chancental)
https://kommando5juli.wordpress.com/

janösch (d-beat/hc, innsbruck)
https://janoesch.bandcamp.com/

naileater (düster hc, innsbruck)
https://naileater.bandcamp.com/

küfa 19 Uhr, Konzerte 20.30 Uhr